آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۸

۳

شیت بندی در معماری

نحوه ارائه یک پروژه معماری یکی از مسائل بسیار مهمی است که باعث تاثیرگذاری و افزایش درک و تفهیم کاربر و یا بیننده از پروژه شما میشود. ممکن است شما طرحی از یک پروژه ی عالی و فکر شده را خلق کرده باشید اما اگر نحوه ارائه که یکی از مهم ترین بخش های آن...