آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

۰

تاثیر نور در طراحی بیمارستان کودکان

  بیمارستان کودک یکی از محیط هایی است که طراحی محیطی آن بسیار حائز اهمیت است.چرا که از لحاظ روحی و روانی  تاثیر عمده ای بر روی کودکان و حتی بر روند بهبود آن ها می گذارد. در این میان نور یکی از عوامل بسیار مهم در طراحی محیطی بیمارستان کودک بشمار می رود.به همین...